Publikace Cedefopu

The European guidelines for validating non-formal and informal learning

Evropské směrnice pro validaci výsledků neformálního a informálního učení

Směrnice jsou určeny jednotlivcům a institucím odpovědným za iniciování, vývoj, zavedení a fungování validačních opatření. Úkolem těchto směrnic je objasnit podmínky pro zavádění a vysvětlit kritická rozhodnutí, která mají zainteresované strany udělat v různých stadiích procesu. Doporučení Rady z roku 2012 o validaci vyzývá členské státy k tomu, aby národní opatření pro validaci zavedly do roku 2018. Tato opatření umožní jednotlivcům více zviditelnit a zvýšit hodnotu svých znalostí, dovedností a kompetencí získaných mimo formální vzdělávání a přípravu – v práci, doma nebo při dobrovolnických aktivitách. Druhé vydání evropských směrnic je výsledkem dvouletého procesu zahrnujícího širokou řadu zainteresovaných stran aktivních ve validaci na evropské, národní a/nebo odvětvové úrovni.

 

Unequal access to job-related learning: evidence from the adult education survey

Nerovný přístup k učení vztahujícímu se k zaměstnání: výsledky ze šetření vzdělávání dospělých

Zpráva důkladně analyzuje účast dospělých v neformálním vzdělávání a přípravě, které se vztahuje k zaměstnání v Evropě, přičemž se zaměřuje hlavně, ale ne výhradně na zaměstnané dospělé. Zkoumá jeho variabilitu a ne/rovnost na základě klíčový faktorů na individuální úrovni, včetně sociálně-demografického pozadí, vzdělání, postavení na trhu práce, charakteristik zaměstnání a pracoviště. Zpráva vybírá, prezentuje a analyzuje mezinárodně srovnatelné údaje ze šetření vzdělávání dospělých provedeného v roce 2011. Základní popisné statistiky jsou obohaceny o zjištění z multivariantního statistického modelování, což poskytuje statistický obraz nerovností v Evropě a na úrovni jednotlivých zemí.

 

The role of employment service providers Guide to anticipating and matching skills and jobs VOLUME 4

Role poskytovatelů služeb zaměstnanosti Příručka pro předvídání a slaďování kvalifikací a zaměstnání, sv. 4

Publikace se zabývá úlohou poskytovatelů služeb zaměstnanosti v předvídání a slaďování kvalifikací a zaměřuje se na podporu zemí s přechodovou ekonomikou a rozvojových zemí při ustavování a posilování úlohy těchto poskytovatelů. Identifikuje výjimečné iniciativy, příklady dobré praxe z celého světa a poskytuje vhled do strategických voleb a experimentální praxe, kterou různé země provádějí ve snaze sladit nabídku kvalifikací s požadavky trhu práce. Uvedené příklady dělají z této publikace užitečný nástroj pro aktéry na trhu práce, např. pro poskytovatele profesní přípravy, úředníky v poradenství, správní úředníky a výzkumné pracovníky. To je zvláště cenné pro manažery a odborníky pracující v organizacích, které poskytují služby zaměstnanosti.

 

Ensuring the quality of certification in vocational education and training

Zajištění kvality certifikace v odborném vzdělávání a přípravě

Lidé využívají kvalifikace k postupu ve vzdělávání a profesní přípravě i hledání zaměstnání. Ti, kteří absolvovali nějaký program a složili požadovanou zkoušku, mají důvěru v to, že získané výsledky učení se vztahují k dané kvalifikaci. Úloha certifikace v zabezpečení této důvěry je klíčová. Transparentní certifikační proces zajišťující kvalitu se nyní stává ještě důležitější vzhledem k tomu, že systémy kvalifikací umožňují získávat kvalifikace různými vzdělávacími cestami.

Zpráva poskytuje zajímavý vhled do toho, jak je kvalita certifikačního procesu zajišťována v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. Zkoumá národní přístupy ve 12 evropských zemích a identifikuje osm klíčových rysů kvality, které zajišťují, aby certifikační procesy byly v celém systému OVP konsistentní. V publikaci se diskutuje o klíčových myšlenkách a doporučeních pro politické činitele, orgány zapojené do certifikace a lidi z praxe, a očekává se, že bude stimulovat další debatu, výzkum a činnost v Evropě.

 

Governance and financing of apprenticeships

Správa a financování učňovství

Zpráva analyzuje správní struktury a finanční uspořádání odborného vzdělávání a přípravy ve Španělsku, Itálii, Lotyšsku, Portugalsku a Švédsku z hlediska vývoje a rozšiřování učňovství. Studie identifikuje „příznivé“ nebo „ideální“ (z teoretického hlediska) správní struktury a finanční uspořádání (normativní model), které by podporovaly udržitelné zavádění vysoce kvalitního učňovství.

Na pozadí tohoto modelu jsou hodnoceny současné struktury a jsou prezentovány možnosti, jak učňovství nebo podobné systémy mohou být v každé ze zemí dále rozvíjeny. Studie je navržena jako akční výzkum, ve kterém relevantní národní zainteresované strany – zástupci státu, zaměstnavatelé, zaměstnanci a poskytovatelé profesní přípravy – byli aktivně zapojeni v hodnocení a diskusích o budoucích politických možnostech volby. Studie má přispět k politice vzdělávání a podporovat národní a mezinárodní dialog o učňovství.

 

European sectoral trends – the next decade

Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí

Prognóza vývoje kvalifikací, kterou Cedefop publikoval v roce 2016, poskytuje vhled do budoucích trendů v poptávce po kvalifikacích a v jejich nabídce v Evropské unii. Trendy reagují hlavně na demografické změny, požadavek lepšího přístupu ke vzdělávání, technický pokrok a klimatické změny.

Změny budou ovlivňovat zaměstnanost, povolání a kvalifikace ve všech sektorech v EU různým způsobem:

  • podporováním růstu zaměstnanosti ve službách,  
  • zvýšením potřeby vyšších kvalifikací, 
  • vysokou poptávkou po nahrazování pracovníků odcházejících do důchodu, 
  • změnami v obsahu zaměstnání a v úkolech. 
  • To všechno bude mít samozřejmě vliv na potřeby vzdělávání a přípravy. 

Publikace se zabývá popisem vývoj v jednotlivých sektorech.