Nová agenda dovedností pro Evropu

10. června 2016 přijala Evropská komise Novou agendu dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe). Agenda si klade za cíl zlepšit výuku a uznávání dovedností – od těch základních dovedností až po ty odbornější, průřezové a občanské, a v konečném důsledku tak zlepšit a posílit zaměstnatelnost osob. Měla by také zajistit, že nebude nikdo opomenut a že Evropa bude podporovat také špičkové dovednosti, které povedou ke konkurenceschopnosti a inovacím. Tím chce přispět k první politické prioritě Evropské komise, kterou je „Nový impuls pro zaměstnanost, růst a investice“.

Nová agenda dovedností pro Evropu navrhuje zahájit řadu opatření, která mají zajistit, aby občanům Evropské unie byla dostupná jak správná odborná příprava, tak správné dovednosti a zajištěna rovněž správná podpora. Cílem Nové agendy dovedností bude vybavit občany novými dovednostmi, které potřebují, čímž jim pomůže najít dobrá pracovní místa a zlepšit jejich životní vyhlídky. Komise vyzývá členské státy, sociální partnery, průmyslová odvětví a další zúčastněné strany, aby spolupracovaly s cílem zlepšit kvalitu a relevantnost nabývaných dovedností, zajistit lepší viditelnost a srovnatelnost dovedností, zdokonalit poznatky a informovanost o dovednostech za účelem lepší volby povolání.

Jedním z opatření, které Evropská komise navrhuje provést do dvou let, je např. záruka k získání dovedností. Jejím cílem je pomoci lidem zvýšit jejich šance na získání a udržení si dobrých pracovních míst a kvality života. Záruka by měla dospělým osobám s nízkou kvalifikací napomoci k nabytí určité minimální úrovně schopnosti číst a psát, matematické gramotnosti a digitálních dovedností a – je-li to možné – i širšího souboru dovedností, které jim umožní dosáhnout vyššího sekundárního vzdělání nebo rovnocenné kvalifikace.

S Novou agendou dovedností by měl být přezkoumán také rámec klíčových schopností. Zvláštní pozornost bude věnována podnikatelským dovednostem (které mají podpořit osoby v tom, aby byly tvořivější, aktivnější, inovativní a schopné využít příležitostí), včetně podpory politik, které vedou všechny mladé lidi k tomu, aby získali praktickou zkušenost s podnikáním ještě před ukončením školy.

Všechna opatření Nové agendy dovedností rovněž podporují a upřednostňují digitální dovednosti na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Revize Evropského rámce kvalifikací (EQF) i Europassu

V souvislosti s Novou agendou dovedností je očekáváno přezkoumání Evropského rámce kvalifikací (EQF), který by měl umožnit studentům, pracovníkům a zaměstnavatelům lépe pochopit, co žadatel o zaměstnání ví a umí dělat. Revidovaný EQF by měl rovněž zjednodušit porozumění kvalifikacím státních příslušníků třetích zemí a jejich srovnávání. Očekává se taktéž revize Europassu, který by měl prostřednictvím uživatelsky vstřícného internetového nástroje pomáhat lidem při volbě profesních a vzdělávacích možností a nabízet nástroje, jako je generátor životopisu pro dokumentování dovedností a kvalifikace, bezplatný nástroj pro sebehodnocení a informace týkající se dovedností a kvalifikací v celé Evropě.

V roce 2017 by měla Evropská komise předložit návrhy podporující modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, jako je možná revize Evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). Více na www.europa.eu.

Konkrétní role Cedefopu v Nové agendě dovedností pro Evropu je stále ještě předmětem diskuzí. Cedefop však svou expertní činností tuto agendu výrazně podporuje, a to např. jasnou obhajobou učení se na pracovišti jako způsobu rozvíjení dovedností a kompetencí relevantních pro trh práce. Cedefop intenzivně působí v Evropské alianci pro učňovskou přípravu, napomáhal rozvoji evropských nástrojů, jakými jsou Evropský rámec kvalifikací a Europass, které usnadňují porozumění kvalifikacím. Cedefop svými daty o nabídce a poptávce po kvalifikacích v Evropě nabízí pohled na to, jak se proměňuje trh práce, ukazuje rozdíly, které panují v jednotlivých sektorech a zemích v oblasti v pracovních míst a kvalifikací. Lepší přístup k těmto datům pro tvůrce politik i ty, kteří zaměstnání hledají, nabízí interaktivní webové platformy. Jednou z nich je např. web Skills Panorama, o kterém se dočtete v tomto čísle newsletteru.