Anotace stručných zpráv Cedefopu

Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně

Odborné vzdělávání a příprava přispívají k inovacím, a tak se stávají inovativnějšími.

Zatímco mnozí uznávají roli vysokoškolského vzdělávání jako motoru inovací, role odborného vzdělávání a přípravy je podceňována. Odborné vzdělávání a příprava ovšem může stejně jako akademické vysokoškolské vzdělávání stimulovat inovace na všech úrovních. I když většina inovací nepochází z odborného vzdělávání a přípravy, Inovační unijní skóre (Innovation Union Scoreboard) ukazuje, že vliv středoškolského vzdělávání na inovace v EU se zvyšuje. A to je významný údaj, protože podle Eurostatu bylo v Evropské unii v roce 2013 zhruba 49 % z 22 milionů žáků na středoškolské úrovni v odborném vzdělávání a přípravě. Rozvíjení jejich schopnosti inovovat může přinést značný ekonomický a sociální prospěch. Učení na pracovišti má také pozitivní vliv na vytváření inovací.

Celé znění zprávy je uveřejněno ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí č. 1/2016, s. 4-7

 

Globální odborné vzdělávání a příprava pro globální trh práce

Jak v současnosti rozšiřovat hranice odborného vzdělávání, když v kontextu bezprecedentní globální konkurence, rychlých technologických změn, globálních regulačních standardů, mobilnější populace a konstantního vytváření nových zaměstnání a souborů kompetencí není vstup nových prvků do odborného vzdělávání a přípravy – poskytování odborného vzdělávání a přípravy a kvalifikací – žádným překvapením. Odborné vzdělávání a příprava již není výhradním teritoriem národních systémů. Do této oblasti vstupují noví aktéři – mezinárodní sektorové orgány, multilaterální agentury, nadnárodní společnosti – a mění způsob, jakým jsou kompetence poskytovány, získávány a hodnoceny.

Národní a veřejné úřady pro vzdělávání a profesní přípravu nadále hrají hlavní roli v udržování standardů. Prokázání kompetencí spočívá v uznávaných kvalifikacích, což vyžaduje opatření pro zajišťování kvality spravované důvěryhodnými úřady. Většina evropských zemí však chápe nutnost integrovat do tvorby nebo aktualizace národních kvalifikací, studijních programů a kurikul globální dimenzi. Země také používají standardy vytvořené mezinárodními a sektorovými orgány k utváření svých národních požadavků. V některých sektorech, například v letectví a námořní dopravě, poskytuje základ pro národní kvalifikace mezinárodní legislativa.

 

 

Cedefop: Na nových cestách

V roce 2015 při příležitosti 40. výročí svého založení Cedefop oslavoval minulost; rok 2016 bude naopak ve znamení přechodu ke změnám, ke kterým došlo v evropské politice odborného vzdělávání a přípravy.

V červnu 2015 se Evropská komise, členské státy EU a sociální partneři dohodli v Rize na novém rámci evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy (OVP) na období 2015–20. Nové politické priority podporují učení na pracovišti, zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy, zvyšují přístup k OVP a kvalifikacím, posilují klíčové kompetence a vytvářejí více příležitostí a lepší příležitosti pro učitele a instruktory v OVP.

K navrhovaným opatřením pro rok 2016 patří „strategie pro kompetence“, kterou vypracovala Evropská komise, a i „jednotná integrovaná služba“ pro informace o kvalifikacích a kompetencích. Zbývá také zjistit, jak bude příliv uprchlíků a žadatelů o azyl do EU ovlivňovat OVP. Více než 80 % nově příchozích je mladších než 35 let – pro jejich integraci je podstatný přístup ke vzdělávání a profesní přípravě nebo na trh práce.

Tyto změny vyžadují, aby Cedefop přizpůsobil svou práci. V roce 2016 skončí současně platné střednědobé priority Cedefopu. Nové priority budou schváleny jako součást programového dokumentu pro čtyřleté období 2017–2020. Očekává se, že Evropská komise v rámci svého obvyklého přístupu k řídicím agenturám navrhne v roce 2016 revizi zakládajícího statutu Cedefopu. Tato revize bude aktualizovat původní poslání Cedefopu (pocházející z roku 1975) tak, aby lépe odráželo jeho úlohu spojovat OVP s trhem práce. 

Celé znění zprávy je uveřejněno ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí č. 4/2016, s. 3-6

 

Politika odborného vzdělávání a přípravy zaměřená na předčasné odchody ze vzdělávání a profesní přípravy

Stručná zpráva Cedefopu se zaměřuje na přechody od projektů a místních iniciativ k národním programům a politice.

V roce 2014 klesla míra předčasných odchodů ze vzdělávání a profesní přípravy v EU tak, že byla jen o jeden procentní bod nad stanoveným cílem Evropy 2020, kterým je méně než 10 %. Tento povzbudivý trend zčásti způsobilo množství projektů a iniciativ, které v Evropě v posledních 30 letech podporovaly mladé lidi ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Mnohé z těchto iniciativ však nevzbudily pozornost nebo nenašly trh mimo své lokální působení, i když byly úspěšné.

Cedefop hledá podmínky pro úspěšné zapojení hlavních projektů a iniciativ do regionálních/národních programů a pro vzájemné učení v této politice mezi zeměmi. V připravované studii Úloha OVP ve snižování počtu předčasných odchodů ze vzdělávání a profesní přípravy (The role of VET in reducing early leaving from education and training) Cedefop analyzoval množství iniciativ a postupů, které se ukázaly jako efektivní ve zmírňování nebo eliminování rizikových faktorů předčasných odchodů a v identifikaci jejich společných základních rysů. Ve zprávě jsou uvedeny konkrétní zkušenosti jednotlivých zemí – Lucemburska, Německa, Rakouska, Francie, Irska, Dánska, Belgie, Estonska a Portugalska.

Celé znění zprávy je uveřejněno ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí č. 5/2016, s. 11-13