Anotace nových publikací Cedefopu

Application of learning outcomes approaches across Europe (A comparative study)

Uplatňování přístupů založených na výsledcích učení napříč Evropou (Srovnávací studie)

Tato referenční publikace CEDEFOP mapuje a analyzuje posun k výsledkům učení v oblasti politik a praxe ve vzdělávání a odborné přípravy napříč celou Evropou. Studie přináší důkazy o vývoji vnitrostátních politik z 33 zemí, zkoumá pokrok dosažený v posledních letech (počínaje rokem 2009) a pokouší se zachytit charakter politických reforem na celostátní, institucionální a místní úrovni. Deset případových studií z devíti zemí přináší nové empirické důkazy o existenci přístupů založených na výsledcích učení uplatňovaných při navrhování a realizaci programů pro vzdělávání učitelů. Zjištění získaná na základě rozsáhlého studia literatury, rozhovorů s různými zainteresovanými stranami z oblasti kurikulární politiky a praxe, podnětů z tzv. focus groups a osobních návštěv („tzv. kontroly na místě“) ukazují, jak se přístupy založené na výsledcích učení ve stále větší míře stávají katalyzátorem pro reformování politik a praxe, a tím ovlivňují praxi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Tato publikace také ukazuje různorodost způsobů využívání přístupů založených na výsledcích učení a upozorňuje na složitost při zavádění politik soustředěných na výsledky učení a při rozpracovávání vhodných strategií na systémové a subsystémové úrovni.

 

Improving career prospects for the low-educated - The role of guidance and lifelong learning

Zlepšování kariérních vyhlídek pro osoby s nízkou úrovní vzdělání - Role poradenství a celoživotního vzdělávání

Tato zpráva čerpá ze studia literatury a z originální sbírky příběhů získaných na základě životopisných rozhovorů s jednotlivci v České republice, Dánsku, Německu, Francii, Itálii, Polsku a Velké Británii. Příběhy popisují širokou různorodost zkušeností z počátečního a dalšího vzdělávání. Analýza zkušeností se zaměřuje na motivaci k učení (nebo její absenci); zjištění potvrzují, že rané negativní zkušenosti získané v období školní docházky mají poškozující účinek, který snižuje ochotu pracovníků znovu se zapojit do vzdělávání v pozdějším věku. Přesto mnoho dospělých s nízkým vzděláním ovládá řadu dovedností, které si rozvinuli v pracovním kontextu, přičemž jejich zájem o vzdělávání a odbornou přípravu může být oživen tím, že výsledky učení budou mít významný vliv na zlepšení jejich pracovní situace.

 

Leaving education early: putting vocational education and training centre stage. Volume II: evaluating policy impact

Časné ukončování vzdělávání: vzdělávání a odborná příprava v centru pozornosti. Svazek II - vyhodnocení dopadu na politiku

Záměrem této studie Cedefop je ukázat, jak může odborné vzdělávání a příprava (OVP) přispívat ke snížení předčasného ukončování vzdělávání a odborné přípravy ze strany žáků. Publikace vychází ve dvou svazcích, z nichž první je zaměřen na lepší pochopení vzdělávací dráhy žáků, poskytuje údaje o míře předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání a snaží se ukázat roli OVP a její možnosti, jak prolomit začarovaný kruh předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a jejich následné nezaměstnanosti. Druhý svazek zkoumá opatření na snížení míry odchodů z odborného vzdělávání, a to buď tím, že předchází předčasnému odcházení žáků ze vzdělávání a/nebo tím, že přivádí zpátky do vzdělávání ty žáky, kteří z něj odešli. Tento svazek identifikuje a popisuje klíčové rysy úspěšných politik a postupů, včetně podmínek nezbytných pro vyhodnocení a začlenění úspěšných regionálních a místních postupů do národních strategií.

 

Labour market information and guidance (Research Paper)

Informace o trhu práce a poradenství (Výzkumná studie)

Tato studie analyzuje roli informací o trhu práce (ITP) v oblasti kariérového poradenství a kariérového vzdělávání, včetně hlavních úkolů a výzev. Zkoumá reprezentativní případy na národní úrovni a upozorňuje na zásadní roli, kterou sehrává poradenství při zvyšování schopnosti občanů úspěšně využívat ITP při rozhodování o vzdělávání a rozvíjení kariéry. Jsou zde ve stručné podobě shrnuty důležité zásady politik, jako např. spolupráce mezi zainteresovanými stranami v dané oblasti, kvalita ITP, vhodné využití ITP ve školách a službách zaměstnanosti, nové technologie a dovednosti učitelů a odborníků z praxe. Praktické soubory nástrojů ITP představené ve studii byly projednány na workshopu „ITP pro celoživotní poradenství“, který uspořádal Cedefop v květnu 2016. Součástí studie jsou náměty, jak vytvářet a rozvíjet tyto nástroje tak, aby sloužily zájmům členských států co nejlépe.


Cedefop společně s ETF (Evropský fond pro vzdělávání) a ILO (Mezinárodní organizace práce) vydávají řadu příruček na předvídání kvalifikačních potřeb a jejich slaďování s pracovním trhem. Všechny příručky mají shodnou strukturu, liší se pouze v úrovni detailů, technického obsahu a zařazených případových studií. Cedefop, ETF a ILO na vývoji příruček úzce spolupracovaly, přičemž vedení se obvykle ujala jedna z organizací/agentur a ostatní poskytovaly vstupy, případové studie, komentáře a hodnocení. Všechny příručky prošly rozsáhlou schvalovací procedurou a odborným posouzením; byly také podrobně prodiskutovány v průběhu mezinárodních odborných seminářů, v jejichž rámci poskytovali své komentáře a zpětnou vazbu o obsahu a použitelnosti příruček zástupci z akademické sféry, odborníci z oblasti předvídání a přizpůsobování, a potenciální koncoví uživatelé příruček z celého světa. Odborníci a pracovníci z těchto tří organizací také vzájemně vyhodnocovali a revidovali příručky před jejich zveřejněním.

V tomto čísle Zpravodaje Vám představíme čtyři příručky z této ucelené řady:

Using labour market information - Guide to anticipating and matching skills and jobs VOLUME 1

Využívání informací o trhu práce - Příručka pro předvídání a slaďování kvalifikačních potřeb a trhu práce, Svazek 1

Publikace je první z ucelené řady příruček na téma předvídání a slaďování kvalifikačních potřeb a trhu práce, kterou vytvořily společně Cedefop, ETF a ILO. Jednotlivé příručky se zaměřují na konkrétnější témata a metody identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb. Tato příručka přináší informace o tom, jak mohou být využívány informace o trhu práce (ITP) pro lepší předvídání a slaďování kvalifikačních potřeb s požadavky trhu práce. Lepší pochopení a efektivnější využívání ITP patří mezi potenciálně preventivní opatření ke snížení rizika nesouladu kvalifikací s potřebami trhu práce. Příručka poskytuje návod na monitorování trhu práce a analýzu nabídky a poptávky v následujícím pořadí: formulace cílů analýzy, kontrola dat (datový audit), budování kapacit, provádění analýz, šíření a využívání ITP v souvislosti s lepším sladěním kvalifikačních potřeb a pracovního trhu. Popisuje důležité metody, přístupy a prvky pro interpretaci ITP, jakož i podmínky a způsoby fungování trhu práce, jejichž součástí jsou různá opatření, nedávné a předpokládané trendy a omezení i problémy, které je potřeba při analýze ITP brát v úvahu.

Tento svazek se zaměřuje hlavně na to, jak využívat zdroje dat a nástroje pro identifikaci a předvídání kvalifikačních potřeb, které jsou k dispozici v dané zemi, zejména prostřednictvím jejich převádění na ukazatele trhu práce a vzdělávání. Nabízí také tipy, jak zdokonalit zdroje dat tak, aby byly užitečnější pro informované rozhodování jednotlivců, firem a institucí na trhu práce, včetně tvorby politik založených na důkazech. Podrobné informace o tom, jak lze zlepšovat tyto informační zdroje, nebo jak je používat v kontextu konkrétních institucí, je cílem dalších příruček v řadě; tam, kde je to vhodné či žádoucí, jsou na tyto publikace uvedeny odkazy.

Publikace představuje také užitečný přípravný nástroj pro každého, kdo chce pochopit, jak mohou být ITP použity pro lepší předvídání a slaďování poptávky a nabídky kvalifikací. Poskytuje rady a doporučení pro tvůrce politik a pracovníky decizní sféry, jak reagovat na signály trhu a na zprávy včasného varování řízené ITP. Odborní analytici a odborníci mohou tuto příručku využít jako zdroj inspirace pro to, jak mohou být systémy ITP dále rozvíjeny a používány pro analýzy politik a intervence.

 

Developing skills foresights, scenarios and forecasts - Guide to anticipating and matching skills and jobs VOLUME 2

Předvídání kvalifikačních potřeb – vývoj, scénáře a prognózy - Příručka pro předvídání a slaďování kvalifikačních potřeb a trhu práce, Svazek 2

Tato příručka je druhou v pořadí v rámci ucelené řady, kterou připravil Cedefop ve spolupráci s ETF a ILO. Tento svazek se zaměřuje na popis vývoje v předvídání kvalifikačních potřeb, tvorbě scénářů a prognóz. Cílem příručky je podpořit ustavování prognostických systémů pro předvídání kvalifikačních potřeb na národní úrovni prostřednictvím kvantitativních a/nebo kvalitativních přístupů. Tato příručka je sestavena na základě řady zkušeností a případových studií z rozvinutých i rozvojových zemí. Nabízí sadu nástrojů navržených s cílem napomoci směrování nových iniciativ v této oblasti. Prvky popsaných metod lze vzájemně kombinovat a přizpůsobovat ve vztahu ke konkrétním cílům a národnímu kontextu jednotlivých zemí.

Příručka je určena zejména pro země, které začínají vyvíjet systémy pro předvídání kvalifikačních potřeb. Poskytuje informace pro sponzory a realizátory iniciativ v oblasti předvídání kvalifikačních potřeb, jako jsou tvůrci politik, vzdělávací instituce a odborné školy, střediska odborné přípravy, veřejné služby zaměstnanosti, sociální partneři, výzkumné organizace a odborná pracoviště.

Working at sectoral level - Guide to anticipating and matching skills and jobs VOLUME 3

Práce na úrovni hospodářských odvětví - Příručka pro předvídání a slaďování kvalifikačních potřeb a trhu práce, Svazek 3

Třetí příručka v pořadí v rámci ucelené řady vytvořené odborníky z Cedefop, ETF a ILO se věnuje předvídání kvalifikačních potřeb na úrovni jednotlivých hospodářských odvětví. Prognózy jednotlivých hospodářských odvětví jsou považovány za zásadní pro předvídání měnících se kvalifikačních potřeb. Příručka zkoumá hospodářská odvětví jako klíčové body, kde se odehrávají proměny v poptávce po kvalifikacích; termín „hospodářská odvětví“ slouží ke stanovení konkrétních oblastí hospodářské činnosti.

V příručce jsou představeny nástroje, metody a přístupy, které vyžívá řada odvětvových (sektorových) studií. Do rozhodování o tom, který z nástrojů nebo metod využít, vstupuje řada faktorů, které jsou přesně vymezeny. V příručce jsou analyzovány a přezkoumány různé metodické možnosti, zahrnující kvantitativní i kvalitativní přístupy. Mnoho analyzovaných případů zahrnuje kombinaci několika takových přístupů.

Vzhledem k tomu, že příručka poskytuje čtenáři konkrétní příklady a případové studie, může se stát užitečným nástrojem pro tvůrce politik a pracovníky decizní sféry v oblasti zaměstnávání tím, že jim pomůže určit, který z odvětvových přístupů je pro daný případ vhodný. Může být přínosná také pro technické analytiky a odborníky, kteří chtějí zjistit, jak se ten který nástroj v praxi používá. Příručka poskytuje přehled o úloze odvětvových (sektorových) orgánů a jejich činnosti při předvídání měnících se kvalifikačních potřeb. Případové studie vybraných zemí ukazují, jak jsou kvalifikace analyzovány na úrovni odvětví v různých kontextech a podmínkách.

Carrying out tracer studies - Guide to anticipating and matching skills and jobs VOLUME 6

Realizace studií týkajících se sledování dráhy absolventů - Příručka pro předvídání a slaďování kvalifikačních potřeb a trhu práce, Svazek 6

Tato příručka je šestá v pořadí v rámci ucelené řady vytvořené odborníky z Cedefop, ETF a ILO. Seznamuje čtenáře s vývojem a prováděním studií týkajících se sledování dráhy absolventů škol . Jejím záměrem je přispět ke zlepšení vzdělávání v terciárním a vyšším odborném vzdělávání prostřednictvím realizace vysoce kvalitních průzkumů, šetření a studií týkajících se sledování dráhy absolventů škol po jejich odchodu ze vzdělávání do praxe.

Hlavním cílem studií zaměřených na sledování dráhy absolventů je identifikovat význam vzdělávání a odborné přípravy pro přechod absolventů na trh práce a jejich další profesní kariéru v prvních letech po absolvování školy. Mnoho zemí zažívá rostoucí poptávku po těchto studiích kvůli požadavkům na akreditaci vzdělávacích institucí a řízení kvality ve vzdělávání. Vzdělávací instituce jsou často nuceny ze zákona pravidelně monitorovat uplatnění absolventů svých škol na trhu práce. Existuje také poptávka ze strany agentur sponzorujících vzdělávání a odbornou přípravu, které chtějí získat empirické důkazy o kvalitě vzdělávání a odborné přípravy v instituci, kterou finančně podporují.

Hlavními uživateli příručky jsou ty vzdělávací instituce, které mají v úmyslu organizovat a realizovat vlastní studie zaměřené na sledování dráhy absolventů. Je rovněž určena pro tvůrce politik a činitele decizní sféry, pracovníky výzkumných center a sítě odborníků podílejících se na realizaci studií zaměřených na sledování dráhy absolventů pro klienty. V příručce mohou najít inspiraci také sdružení a sítě subjektů, které mají zájem o informace získané prostřednictvím těchto studií. Čtenář získá podrobný návod, jak navrhnout a naplánovat studii týkající se sledování dráhy absolventů, vytvořit dotazník a provést analýzu dat, aniž by byl odborníkem na metodiku realizace průzkumných šetření.