Profesní rozvoj učitelů a instruktorů v odborném vzdělávání a přípravě (OVP)

Záruka kvality v odborném vzdělávání a přípravě

Angažovaní a kompetentní učitelé a instruktoři jsou důležití pro zajišťování kvality. Učitelé a instruktoři jsou zodpovědní za posilování spojení mezi vzděláváním a prací, zavádění nových vzdělávacích programů, poskytování kvalitnější praktické přípravy na pracovišti a jiných forem učení založeného na práci a za používání evropských nástrojů. V nadcházejících letech se po nich v OVP bude vyžadovat, aby dokázali rychle a flexibilně reagovat na nově vznikající potřeby. Poskytnout učitelům a instruktorům přístup ke kvalitnímu odbornému rozvoji je velmi důležité pro zajištění vysokého standardu jejich odborných i pedagogických kompetencí.

Kdo vyučuje a vzdělává v OVP?

Opatření týkající se OVP se v jednotlivých zemích liší, přesto lze v počátečním OVP ve všech zemích identifikovat čtyři různé kategorie učitelů a instruktorů. Učitelé a instruktoři jsou rozlišováni podle funkce a místa zaměstnání. Učitelé zpravidla pracují ve školách a jiných institucích OVP, zatímco instruktoři jsou zaměstnáni v podnicích. Hlavní funkcí učitele je vyučování, zatímco instruktoři jsou obvykle zaměstnanci, kteří se kromě svých povinností v povolání starají o žáky v průběhu praktické přípravy na pracovišti nebo jiné formy pracovního umístění ve školním OVP. Některé země mají koordinátory nebo školitele pro učení založené na práci (work-based learning – WBL), kteří mohou také zodpovídat za školení instruktorů v podnicích.

Odborníci vyučující ve školách

Profese učitele je regulována ve většině zemí. Kvalifikační požadavky jsou stanoveny legislativou pro oblast školství nebo pro OVP nebo specifickými směrnicemi. Některé země stanovily pro učitele profesní standardy nebo profily, další země definují specifické požadavky v programech profesní přípravy učitelů. Většina zemí vyžaduje terciární vzdělávání jako vstupní úroveň pro učitelskou profesi. V některých zemích musí mít uchazeči ukončeno terciární pedagogické vzdělání, než začnou učit, zatímco v jiných se to nepožaduje. V těchto zemích mají učitelé OVP určitou dobu na to, aby získali pedagogickou kvalifikaci studiem při zaměstnání. V některých zemích musí uchazeči složit odbornou učitelskou zkoušku nebo získat licenci.

Počáteční vzdělávání učitelů je v EU dobře zavedené. Většina zemí nabízí programy vzdělávání učitelů a uznávané učitelské kvalifikace na 5. až 8. úrovni EQF (European Qualification Framework – Evropský kvalifikační rámec). Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jsou připravováni v programech všeobecného vzdělávání učitelů, zatímco učitelé odborných teoretických předmětů mají obvykle ukončenou vysokou školu v dané profesní oblasti. Některé země mají specifické programy pro přípravu učitelů OVP. Ve většině zemí zahrnuje počáteční vzdělávání učitelů praxi ve školách pod dohledem zkušených učitelů. U učitelů praktických odborných předmětů některé země připouštějí nižší úroveň kvalifikace, doplněnou odbornými zkušenostmi, například sekundární OVP nebo osvědčení o mistrovské zkoušce v řemesle.

Ve většině zemí mohou odborníci z praxe vyučovat v OVP, přijímací podmínky a kvalifikační požadavky jsou dost flexibilní, pokud se nerozhodnou stát se učiteli na plný úvazek. V některých zemích musí absolvovat kurz pedagogické přípravy.

Odborníci vyučující na pracovišti

Podmínkou akreditace podniků jako učebního místa je v mnoha zemích dostupnost mentora, která je považována za záruku kvality. Asi v polovině zemí jsou podnikoví mentoři povinní, většinou v těch, které mají dobře zavedené systémy učňovství (duální systémy). Některé země věnují zvýšenou pozornost kompetencím podnikových instruktorů. Kompetenční požadavky sahají od kvalifikace v povolání kombinované s dobrými pracovními výsledky až ke kvalifikaci s roky praxe v profesi a s pedagogickou přípravou.

Další odborný rozvoj učitelů a instruktorů Většina zemí se shoduje v tom, že by si učitelé měli aktualizovat své znalosti, dovednosti a kompetence. Některé země mají odborný rozvoj učitelů dokonce ve svých strategických prioritách. Pedagogické kompetence učitelů odborných škol jsou všeobecně považovány za adekvátní, většina zemí poukazuje na to, že je třeba, aby tito učitelé drželi krok s realitou v průmyslu a s měnícími se potřebami trhu práce. Některé země zahájily projekt) nebo zavedly opatření) pro umisťování učitelů v podnicích (stáže).

Požadavky dalšího odborného rozvoje učitelů, jeho usměrňování, zajišťování a monitorování se v jednotlivých zemích značně liší. Asi polovina evropských zemí ustavila právní základ pro odborný rozvoj učitelů a instruktorů. Ne všechny z těchto zemí však definovaly jeho rozsah, trvání a očekávané výsledky. V některých zemích je další odborný rozvoj právem učitelů, někdy zahrnutým v kolektivní smlouvě, v jiných je povinností nebo součástí rozvoje školy a procesů zajišťujících kvalitu. Výjimečně je účast v programech dalšího odborného vzdělávání odměňována mzdovými bonusy pro učitele. Podnikoví instruktoři (mentoři) obvykle musí splňovat počáteční požadavky dříve, než začnou učit, takže nejsou povinni následně absolvovat programy dalšího vzdělávání pro učitele.

Ve většině zemí rozhodují o tom, zda učitel může nebo by měl absolvovat další vzdělávání (DVPP), ředitelé škol. Identifikace vzdělávacích potřeb a možných školicích programů zůstává obvykle na učitelích, kteří však potřebují schválení od ředitele školy. V některých zemích si učitelé sestavují vlastní plány rozvoje.

Opatření DVPP se v jednotlivých zemích liší. Většinou jsou akreditované vzdělávací kurzy nebo programy považovány za DVPP tam, kde neexistuje validace nebo uznávání kompetencí získaných v rámci školního vyučování nebo profesní přípravy. Některé země uznávají sebevzdělávání jako formu DVPP. V některých zemích mohou učitelé absolvovat DVPP v podnicích, jiné země vytvářejí elektronické prostředí pro odborný rozvoj učitelů a výměnu dobrých praktických zkušeností.

Programy DVPP zajišťují různé subjekty podle organizace systémů vzdělávání a profesní přípravy v jednotlivých zemích. Jde například o vysoké školy a univerzity, ústavy pro vzdělávání učitelů, instituce pro další vzdělávání učitelů, národní střediska nebo agentury působící v oblasti OVP, nestátní organizace zaměřené na vzdělávání dospělých, střední a vyšší odborné školy, obce, podniky a učitelské odborové svazy.

Obsah DVPP je obvykle motivován nabídkou a není usměrňován. Většina zemí ho nemonitoruje ani nehodnotí, a proto je skutečný obsah málo známý. Pokud mají být pokryty nově se objevující potřeby kompetencí a učitelé mají být vybaveni znalostmi a dovednostmi relevantními pro trh práce, bude potřeba se na tuto oblast více zaměřit.

Podpora EU

V posledních letech jsou projekty financované EU významnými stimuly odborného rozvoje učitelů a podnikových instruktorů. Většina opatření podporujících instruktory OVP je z projektů financovaných EU. Projekty sice obvykle mají omezený rozsah a umožňují vzdělávat jen určitý počet učitelů a instruktorů, jejich výsledky jsou však často pozoruhodné a mohou být užitečné pro ostatní. K využití výsledků úspěšných projektů je potřeba, aby byly projekty zveřejněny a zařazeny do celostátních iniciativ, nebo dále rozvíjeny, a umožňovaly přenos poznatků do jiných sektorů nebo zemí. Je třeba věnovat dostatečnou pozornost plánům udržitelnosti, aby se zabránilo přerušení hodnotných iniciativ, jakmile skončí financování EU.

Více zde: Zpravodaj NÚV 7-8/2016, s. 8-11.