Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Evropě: Jaké profese jsou žádané? A proč?

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil je přetrvávajícím problémem. Cedefop vyvinul způsob, jak identifikovat povolání, u nichž má kritický nedostatek významné dopady pro národní ekonomiky a jejich systémy vzdělávání a odborné přípravy. Zároveň také poskytuje vhled do problematiky příčin vzniku nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.

Ředitel Cedefopu James Calleja k tomu říká: „Naše zjištění poskytují zevrubný pohled na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Evropě a naše metoda představuje významný díl skládačky v oblasti předvídání kvalifikačních potřeb. Musíme vědět nejenom to, kde nedostatek kvalifikovaných pracovních sil vzniká, ale také proč. Správné prostředky k řešení kvalifikačního nesouladu vyžadují správnou prognózu a diagnózu. "

Povolání s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

Napříč Evropskou unií patří v pořadí mezi prvních pět skupin povolání s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků:

 • odborníci v oblasti ICT; 
 • lékaři; 
 • vědci, technologové, inženýři a matematici;
 • sestry a porodní asistentky; 
 • učitelé.

Situace v jednotlivých zemích se ovšem do určité míry liší. Zatímco všechny členské státy s výjimkou Finska postrádají odborníky v oblasti ICT, například země, jako Belgie, Řecko, Španělsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Portugalsko a Spojené království, nepociťují nedostatek učitelů.

Také v případě dalších povolání je situace v různých zemích odlišná. Například Estonsko a Francie čelí nedostatku odborníků v oblasti práva, odborníci z oblasti financí patří mezi nedostatkové profese především v Irsku, Lucembursku, Maďarsku a Spojeném království. V Itálii je pak patrná rostoucí poptávka po architektech disponujících „zelenými dovednostmi“.

Oblast ICT a STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - přírodní vědy, technologie, inženýrství, matematika)

Poptávka po odbornících z oblasti ICT stále roste, protože téměř každý ekonomický sektor potřebuje jejich dovednosti. Podobně i odborníci z oblasti STEM jsou potřební v mnoha oblastech včetně rozvíjejících se oborů, jako je např. výroba elektrických vozidel.

Nabídka absolventů středních a vysokých škol z oborů ICT a STEM nicméně nestačí pokrýt poptávku. V oborech STEM studuje příliš málo mladých lidí, vstupní požadavky i míra předčasných odchodů jsou vysoké a účast žen je nízká.

Některé země také trpí "odlivem mozků", a to v důsledku odchodu odborníků z oblasti STEM za lepšími pracovními místy do jiných zemí.

Stárnutí populace

Stárnoucí populace Evropy je příčinou nedostatku kvalifikované pracovní síly především v případě zdravotníků a učitelů, u každé z těchto profesí ale z odlišných důvodů. Pokud jde o učitele, očekává se, že mnoho z nich odejde v příštím desetiletí do důchodu, a jejich nedostatek tak vyplývá z potřeby je nahradit. V případě zdravotnických povolání je stárnoucí společnost příčinou rostoucí poptávky po sociální péči a zdravotnických službách.

Další příčiny nedostatku pracovních sil

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil se ale objevuje i z jiných důvodů, které nesouvisejí s dovednostmi. Od vstupu do určitých povolání může potenciální pracovníky odrazovat například neatraktivní a stresující pracovní prostředí či klesající mzdy.

Profese učitele má v některých zemích spíše negativní obraz a platy vyučujících jsou nízké. Zdravotnická povolání často vyžadují směny a práci o víkendech a potýkají se s vysokou fluktuací zaměstnanců. Stále větší počet zdravotnických pracovníků tak nachází uplatnění v sektorech s lepšími pracovními podmínkami, jako je biotechnologický či farmaceutický průmysl. Stejně tak mnoho absolventů z oblasti STEM hledá práci v jiných oborech.

Realizovaná opatření

Za účelem snížení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil se členské státy snaží zvyšovat nabídku poptávaných dovedností. Změny jsou prováděny v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, prosazuje se snaha lépe využívat stávající zásoby pracovních sil a dovedností a dále zvyšovat kvalifikaci stávajících zaměstnanců.

Stále více lidí, zejména žen, je podněcováno ke studiu oborů z oblasti ICT a STEM. Prosazuje se snaha propojovat uchazeče o zaměstnání se společnostmi, které trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a budou poskytovat svým zaměstnancům odborný výcvik. Rozvíjeny jsou rovněž možnosti takového vzdělávání či odborného výcviku pro zaměstnané a nezaměstnané, které umožní v krátké době získat kvalifikaci pro výkon nedostatkových povolání.

Zpracováno podle: Skill shortages in Europe: Which occupations are in demand – and why, Skills Panorama, News, October 27, 2016. Více informací viz Briefing note - Skill shortage and surplus occupations in Europe

Profese či obory, u kterých se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků v ČR

Pro srovnání uvádíme výsledky dotazníkového šetření, realizovaného v uplynulých letech Národním ústavem pro vzdělávání, v rámci nějž byli zaměstnavatelé z průmyslové sféry (sekundéru), ze sektoru služeb (terciéru), z kvartérního sektoru (kvartéru) a ze zemědělské sféry dotazováni mj. i na to, u kterých profesí či oborů se potýkají s nedostatkem pracovníků.

Výsledky šetření ukazují, že nedostatek pracovníků určitých profesí pociťuje celkem 62 % z dotázaných v průmyslovém sektoru, 25 % v terciárním sektoru a 49 % v kvartérním sektoru.

Průmyslový sektor (sekundér):

Za nedostatkové jsou označovány především technické, často strojírenské profese, a to zejména:

 • obráběči, 
 • technologové, 
 • konstruktéři, 
 • zámečníci, 
 • CNC operátoři, 
 • nástrojáři.

Sektor služeb (terciér):

 • řidiči (zejména řidiči autobusů, městské dopravy a nákladních vozidel), 
 • prodavači, 
 • autoopraváři (tzn. automechanici, autoelektrikáři, autoklempíři, autolakýrníci, opraváři vozidel), 
 • kuchaři, 
 • číšníci a servírky, 
 • svářeči, 
 • zámečníci. 

Kvartérní sektor (kvartér):

 • pedagogové (zejména kvalifikovaní učitelé cizích jazyků, odborného výcviku či odborných předmětů a vyučující výpočetní techniky),  
 • lékaři, 
 • IT pracovníci (zejm. programátoři či správci sítě), 
 • zdravotní sestry, 
 • sociální pracovníci, 
 • stavební profese, 
 • právníci.

Zemědělská sféra:

Za nedostatkové jsou označovány především zemědělské (příp. technické) profese, a to zejména:

 • opraváři zemědělských strojů a zařízení, 
 • traktoristé a řidiči (zejména zemědělských a sklizňových strojů),  
 • ošetřovatelé, resp. chovatelé zvířat (zejména pak hospodářských zvířat - nejčastěji skotu, prasat a drůbeže), 
 • pracovníci (živočišné, rostlinné) výroby,  
 • zootechnici a agronomové, 
 • strojírenské a elektrotechnické profese (strojaři, svářeči, zámečníci, obráběči kovů, mechanici, klempíři, elektrikáři apod.).
Více informací viz Profese a obory, které zaměstnavatelé potřebují.

Zdroj: NÚV.